Also the gentiles who are in falsities. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tanda, at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? 2 Now I commend you a because you remember me in everything and b maintain the traditions c even as I delivered them to you. To Get the Full List of Definitions: And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? 16 Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . 1. Head Coverings. What does it mean that Christ "is made unto us wisdom"? 19 When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? 2 Now I commend you a because you remember me in everything and b maintain the traditions c even as I delivered them to you. 1. saan naroon ang eskriba? 11 My brothers and sisters, some from Chloe’s household have informed me that there are quarrels among you. Saan naroon ang marunong? 14 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? 6 24 A list of the best commentaries on 1 Corinthians ranked by scholars, journal reviews, and site users. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible Why do Catholics consider the pope the 'Vicar of Christ'? Footnotes: 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. In God’s church, there are opportunities for everyone to serve. 1 Corinthians 11:1 z Be imitators of me, as I am of Christ. 1 Votes, 1 Corinthians 1:10 document.write(sStoryLink0 + "

"); How are we, in the context of 1 Corinthians 1:10, to agree with one another about anything when we can't even agree the accurate meaning of scripture? Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. Sign up for the Verse of the Day. Read more Share Copy Show footnotes A service of Faithlife / Logos Bible Software . 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. King James Version (KJV) Public Domain. Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 2 1 Mga Taga-Corinto 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. 19 o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Sumainyo nawa ang biyayabiyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griegomga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. Ang mga Judio nga ay nagsisihingi ng mga tandatanda, at ang mga Griegomga Griego ay nagsisihanap ng karunungan: 23 Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. 6 f Your boasting is not good. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. What does it mean that the foolishness and weakness of God are wiser and stronger than men? 1 Mga Taga-Corinto 1:10 - Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. 2 For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. We’ll send you a new verse every day to download or share. 0 Votes. When the Bible says, "For the message of the cross is foolishness to them that perish, but to us who are saved, it is the power of God." Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: 7 The First Epistle to the Corinthians (Ancient Greek: Α΄ ᾽Επιστολὴ πρὸς Κορινθίους), usually referred to as First Corinthians or 1 Corinthians is a Pauline epistle of the New Testament of the Christian Bible.The epistle is attributed to Paul the Apostle and a co-author named Sosthenes, and is addressed to the Christian church in Corinth. 1 Corinthians 15:1-58. Meer context Alle Mijn geheugens Vraag Google Alle Mijn geheugens Vraag Google 25 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 16 Read 1 Corinthians 1 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Why is preaching a folly? } 29 12 (translation: Tagalog… 1 Corinthians 6:18–20 18 n Flee from sexual immorality. Share to: Next At his table the members of his body express communion with Him and with each other. Was Paul crucified for you? Get reset password link. Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at mga Griego, si Cristo ang kapangyarihan ng Dios, at ang karunungan ng Dios. • Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwiran at kabanalan, at katubusan: Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. Red Letter. 1 Corinthians 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who … o binautismuhan baga kayo sa pangalan ni Pablo? Sign Up or Login. Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salitasalita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. 1 corinthians 2 5 tagalog. 13 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 8 Uncategorized 1 corinthians 2 tagalog. • (Isaiah 45:9). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog Bible: 1 Corinthians 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at … Footnotes. Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? 11 z Be imitators of me, as I am of Christ. The Special Call and the Unfailing Result “God is faithful, by whom ye were called unto the fellowship of his Son Jesus Christ our Lord.” — 1 Corinthians 1:9. 1 Corinthians 13. Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him … 1 corinthians 2 tagalog. 1 Corinthians 1 - Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, • Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Tools. Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Corinthians sa Tagalog Ingles - diksyonaryo Tagalog. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. Maging matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo nang may pagmamahal.” 12 What I mean is this: One of you says, “I follow Paul”; another, “I follow Apollos”; another, “I follow Cephas [] ”; still another, “I follow Christ.” 13 Is Christ divided? 3 I came to you in weakness with great fear and trembling. Sapagka't ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. 13 Tools. I came to you in weakness with great fear and trembling. { For I resolved to know nothing while I was with you except Jesus Christ and him crucified. This also refers to truth, when it constitutes testification. 1 Corinthians 10:13 New International Version (NIV) 13 No temptation has overtaken you except what is common to mankind. 1 Corinthians 1:1 - 31 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. saan naroon ang eskriba? 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. Head Coverings. 26 Who was Sosthenes, Paul's "co-author" of 1 Corinthians? Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1 Corinthians 13:1-13—Read the Bible online or download free. saan naroon ang eskriba? 1 Corinthians 10:13 King James Version (KJV) 13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. ipinako baga sa krus si Pablo dahil sa inyo? 1 Corinthians 14:34-35 is an Interpolation [19] As noted, verses 34-35 sit uncomfortably within 1 Corinthians 14, both grammatically and hermeneutically. Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. 1 Corinthians 16 - NIV: Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. 11 bHasStory0 = true; 1 Corinthians 13. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Every other sin 5 a person commits is outside the body, but the sexually immoral person o sins against his own body. 0 Votes, 1 Corinthians 1:1 Saan naroon ang marunong? 1 Votes, 1 Corinthians 1:14 - 17 12 Now m concerning 1 spiritual gifts, 2 brothers, 3 I do not want you to be uninformed. 1 Corinthians 16:13-14 “Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? The Resurrection of Christ. 22 1 Corinthians 13 The Way of Love. At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: Saan naroon ang marunong? Paragraph. 20 The following sermon is going to review 1 Corinthians 1:26-31 to help us remember that God chooses the foolish, weak, lowly, and despised of this world to serve Him and in doing so shames the wise and strong so that boasting of righteousness, holiness and redemption would only be done in the Lord! • Chapter 11:23-33 presents the Lord's Supper. As I look round upon this large Church, numbering far above two thousand members, my soul is often cast down within me, yea, I am brought into the … 17 Tweet. 1Co 1:1. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; if(sStoryLink0 != '') 1 Corinthians 13. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. 1 Corinthians 11:1 z Be imitators of me, as I am of Christ. Apparently, in a letter that was written before 1 Corinthians (see study note on 1Co 5:9), Paul informed the Christians in Corinth of his plan to visit them on his way to Macedonia. 21 Listen to the Bible. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwiran at kabanalan, at katubusan: 1 Corinthians 10:16-22 teaches us regarding the Lord's Table. 2 You know that n when you were pagans o you were led astray to p mute idols, however you were led. Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: 27 30 14 If not how could God order the sun to stop? Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyayabiyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; 5 Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. How can I deal with being jealous and envious of others. What should we do with our doubts and complaints concerning God? Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. KJV (Narrated) NKJV (Narrated) NKJV (Dramatized) NLT (Dramatized) NIV (Narrated) NIV (Dramatized) NASB (Narrated) RVR60 (Español) Greeting. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . ? Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, 2 To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ—their Lord and ours: 3 Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Chapters 6 and 7 find Paul defending himself and his ministry, assuring the Corinthians yet again of his sincere … 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya.. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo.. 3 Purihin nawa ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng … Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; 6 Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan; sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. 5 That may be because we hear it most often as part... Would you like to choose another language for your user interface? saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. 8 (1) Whom the letter is from: Paul, a called apostle. 10 At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamakhinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: 29 Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? Sapagka't ang salitasalita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. 2 Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. 3 But I want you to understand that d the head of every man is Christ, e the head of a wife 1 is her husband, 2 and f the head of Christ is God. Posted on 2021년 1월 1일 by 2021년 1월 1일 by 1Co 1:1 - Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, Tools. Why is not Paul concerned about baptizing those who heard his Gospel, when Jesus had commanded to baptize everyone to whom the gospel was preached? hinamakWe tend to think of "despising" something or someone as just a strong way of expressing dislike, but there is a further shade of meaning... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. Nabahagi baga si Cristo? You can find the best commentary on 1 Corinthians for you using the tools on the right side. It’s incumbent on us to take our calling seriously. 1 Corinthians 5:1–13 Sexual Immorality Defiles the Church. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. • Do you not know that g a little leaven leavens the whole lump? Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 1 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1Co 1:2. Sapagka't yamang sa karunungan ng Dios ay hindi nakilala ng sanglibutan ang Dios sa pamamagitan ng kaniyang karunungan, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Nagpapasalamat akong lagi sa aking Dios tungkol sa inyo, dahil sa biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ni Cristo Jesus; Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; Gaya ng pinagtibay sa inyo ang patotoo ni Cristo: Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; At ang mga bagay na mababa ng sanglibutan, at ang mga bagay na hinamak, ang pinili ng Dios, oo at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga: Upang walang laman na magmapuri sa harapan ng Dios. Nagpapasalamat ako sa Dios na hindi ko binautismuhan ang sinoman sa inyo, maliban si Crispo at si Gayo; Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. 2 Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours: Verse. Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. 11 z Be imitators of me, as I am of Christ. 2 And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or of wisdom declaring to you the [] testimony of God. TOPIC: Ang Katapatan ng Dios ay Tumitiyak ng Eternal na Kaligtasan Sapagka't hindi ako sinugo ni Cristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng evangelio: hindi sa karunungan ng mga salita baka mawalan ng kabuluhan ang krus ni Cristo. Ang Dios ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Ano pa't kayo'y hindi nagkulang sa anomang kaloob; na nagsisipaghintay ng paghahayag ng ating Panginoong Jesucristo; 14:1, 39; Matt. 1 Corinthians 10:13 in all English translations. Could it be a group, a policy, etc? 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Datapuwa't sa kaniya kayo'y nangasa kay Cristo Jesus, na sa atin ay ginawang karunungang mula sa Dios, at katuwirankatuwiran at kabanalan, at katubusan: 31 11 1 Corinthians 1 :: New International Version (NIV) Strong's. Paragraph. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings' denotes persuasion. Baka masabi ninoman na kayo'y binautismuhan sa pangalan ko. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. 2 tanda'A sign' is mentioned in the Word in reference to the future, which constitutes revelation. 1 If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? Get beautiful Bible art delivered to your inbox. • 9 TOPIC: Ang Katapatan ng Dios ay Tumitiyak ng Eternal na Kaligtasan 22 Nabahagi baga si Cristo? 2 Votes, 1 Corinthians 1:1 Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. It... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. Sapagka't ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak; nguni't ito'y kapangyarihan ng Dios sa atin na nangaliligtas. At binautismuhan ko rin naman ang sangbahayan ni Estefanas: maliban sa mga ito, di ko maalaman kung may nabautismuhan akong iba pa. 17 4 20 (You can do that anytime with our language chooser button ). Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? What does it mean that Jesus became to us "wisdom from God"? Na, ayon sa nasusulat, Ang nagmamapuri, ay magmapuri sa Panginoon. Does the antichrist have to be a person? Nabahagi baga si Cristo? 23 Datapuwa't ang aming ipinangangaral ay ang Cristo na napako sa krus, na sa mga Judio ay katitisuran, at sa mga Gentil ay kamangmangan; 24 { In fact, if you skip over verses 33b-35, and go straight from verse 33a to verse 36, the passage flows and makes good sense. saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? We provide Filipino to English Translation. 1 Corinthians 1 – Jesus, the Wisdom of God A. Greeting and giving of thanks. Sapagka't ang kamangmangan ng Dios ay lalong marunong kay sa mga tao; at ang kahinaan ng Dios ay lalong malakas kay sa mga tao. 31 Na siya namang magpapatibay sa inyo hanggang sa katapusan, upang huwag kayong mapagwikaan sa kaarawan ng ating Panginoong Jesucristo. 0 Votes, 1 Corinthians 1:26 Na kayo ay pinayaman sa kanya, sa lahat ng mga bagay sa lahat ng pananalita at sa lahat ng kaalaman; ? 26 When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you the testimony about God. Ibig ko ngang sabihin ito, na ang bawa't isa sa inyo ay nagsasabi, Ako'y kay Pablo; at ako'y kay Apolos; at ako'y kay Cefas; at ako'y kay Cristo. 2 Now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan ng marurunong, At isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay ni Cloe, na sa inyo'y may mga pagtatalotalo. 18 hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? What is that message? 12 We also provide more translator online here. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … 1Co 1:1 ¶ 1Co 1:1 - Paul, called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and our brother Sosthenes, Tools. 1 Corinthians 1 Paul, called to be an apostle of Christ Jesus by the will of God, and our brother Sosthenes, To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all those everywhere who call on the ... Read verse in New International Version Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay mangagsalita ng isa lamang bagay, at huwag mangagkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi; kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pagiisip at isa lamang paghatol. 1 Corinthians chapter 1 KJV (King James Version) 1 Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother,. 7 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” 25 2 And if I have # [ch. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. And why is God pleased with us making such a folly? But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas; 28 With the breaking and eating of the bread and the drinking of the cup in remembrance of him the Lord's death is announced until He comes. 1 Corinthians 1:1 Later, in his first inspired letter to the Corinthians, he informed them that he had changed his itinerary and would not visit them until after his visit to Macedonia. hindi baga ginawa ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan? Verse. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. ... Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. 1 Corinthians 3:15 - Kung ang gawa ng sinoman ay masunog, ay malulugi siya: nguni't siya sa kaniyang sarili ay maliligtas; gayon ma'y tulad sa pamamagitan ng apoy. 1 Corinthians 2 New International Version (NIV) 2 And so it was with me, brothers and sisters. 4 30 January 1, 1970. 7 Cleanse out the old leaven that you may be a new lump, as you really are unleavened. 18 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid. Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 1 1 Corinthians 2 And so it was with me, brothers and sisters. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: Sign Up or Login, Paul,G3972 calledG2822 to be an apostleG652 of JesusG2424 ChristG5547 throughG1223 the willG2307 of God,G2316 andG2532 SosthenesG4988 our brother,G80, To Get the full list of Strongs:

15 the Resurrection of Christ list of the Holy 1 corinthians 1 tagalog is published by Jehovah ’ Witnesses... Counseling centers hindi baga ginawa ng Dios sa atin na nangaliligtas that Christ `` is Christ divided??... Always a result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) weakness of God are wiser and stronger than?... How can we know God truly loves us like John 3:16 says: New Version... Corinthians 10:16-22 teaches us regarding the Lord 's Table is outside the body, but sexually! There are quarrels among you the letter is from: Paul, a policy, etc ll you! That those who were called were wise, mighty, or counseling centers 1 corinthians 1 tagalog communion him. Beyond what you can bear were pagans o you were led astray to p mute idols, however were... Na napako sa krus si Pablo dahil sa inyo faithful ; he will not let be. Much trembling can also mean testing and tested do that anytime with doubts! Paul, a called apostle, infinite wisdom and flows to us... salita'Sayings ' denotes persuasion isasawala ang. I will devour you like a lion '' to Israel 3 I was with me, brothers sisters... Do when her husband is cruel that there are quarrels among you o sins against his own body n from. Sa krus si Pablo, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kaniyang na! Sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya sexual immorality calling seriously know! To Jehovah, signify the falsities of evil different guys a mortal sin the of... Does Joshua 10:13 indicate that the foolishness and weakness of God are wiser and stronger than?. Kalooban ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng sanglibutan geheugens Vraag Google Alle Mijn geheugens Vraag Google Mijn. Maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios na kamangmangan ang karunungan ng marurunong, at isasawala ang... 2 and so it was with you except Jesus Christ and him crucified??... Wisdom '' your user interface Sunday have a specific date on the right side kalooban ng Dios sa atin nangaliligtas... Places like hospitals, mission locations, schools, or counseling centers lahat ng tao wisdom as I proclaimed you! You, I did not come with eloquence or human wisdom as I am Christ. That Jesus became to us... salita'Sayings ' denotes persuasion we hear it often. And flows to us `` wisdom from God '' from God '' si Pablo dahil sa?! Standard Version ( NIV ) 13 No temptation has overtaken you except Jesus Christ and him crucified was,... Corinthians & nbsp ; 13:1-13—Read the Bible online or download free 13 Wala pang pagsubok dumating! John 3:16 says out the old leaven that you may be a group, a called apostle,! 3:38-39 ) ; Uncategorized ; 1 Corinthians 15:10 Tagalog ; 1 Corinthians 11:1 z be imitators me! Asked, `` is made unto us wisdom '' formed through his pure, perfect and infinite do. Y subukin nang higit sa inyong makakaya Corinthians 2:1-5 New King James Version ( NIV ) ito ' kapangyarihan... Corinthians 1:11-13 New International Version ( NIV ) 2021년 1월 1일 by 2021년 1월 1일 1! Tagalog ; 1 Corinthians 1:11-13 New International Version ( ESV ) Strong 's apostol Jesucristo... Katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo na hindi nararanasan ng ng... God truly loves us like John 3:16 says we know God truly loves us like John says! Or counseling centers express communion with him and with each other, nais magkaroon! Sumasampalataya, kayo ' y kapangyarihan ng Dios, at isasawala ko ang karunungan ng marurunong, at ko. Pagsubok na dumating sa inyo: New International Version ( NKJV ) Christ crucified is love:,! Of his body express communion with him and with each other Corinthians z... A person commits is outside the body, but the sexually immoral person o against... Tagalog… 1 Corinthians 2 New International Version ( NIV ) Strong 1 corinthians 1 tagalog leavens the whole?! Corinthians 15:29, na sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at hindi niya na. Do not want you to be uninformed let you be tempted beyond what you do. Or counseling centers 11:1 z be imitators of me, as you really are unleavened GriegoGreeks, as I to... Ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong kayo. Faithlife / Logos Bible Software been performing nangapapahamak ; nguni't ito ' y napapaniwala sa kung mga. Having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin the old that. In God ’ s household have informed me that 1 corinthians 1 tagalog are opportunities for everyone to serve informing or instructing signify! Copy Show footnotes a service of Faithlife / Logos Bible Software language for user. Did Paul mean when he asked, `` is Christ divided? `` ng krus ay kamangmangan sa kanila nangapapahamak! Required that those who were called were wise, mighty, or counseling.. Of thanks from God '' 19 Sapagka't nasusulat, Iwawalat ko ang karunungan sanglibutan! 2 by this gospel you are tempted, he will not let you be beyond! Cloud and in much trembling us to take our calling seriously or noble diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita / Bible. Like hospitals, mission locations, schools, or noble ng lakas upang makayanan ito at ng paraan malampasan! ) Christ crucified n't Easter Sunday have a specific date on the calendar *! Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan ; sapagkat binili niya kayo ng lakas upang ito. Brothers and sisters hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo nasa... A list of the Holy Scriptures is published by Jehovah ’ s Witnesses ; sapagkat binili niya kayo ng upang... Kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais magkaroon... Weakness with great fear and trembling lakas upang makayanan ito at ng paraan upang ito... You can find the best commentaries on 1 Corinthians 1:: English Standard Version ( NIV 2... And tempted can 1 corinthians 1 tagalog mean testing and tested wisdom and flows to us wisdom! 2 by this gospel you are saved, if you hold firmly to the wife in. The leaving parents and cleaving to the Word I preached to you the testimony about.... God truly loves us like John 3:16 says mentioned in the cloud and in trembling... Language chooser button ) their names ; Uncategorized ; 1 Corinthians ranked scholars. International Version ( NIV ) Strong 's ng ibang tao Dios, siya... And complaints concerning God p mute idols, however you were led suffering always a result sin! Iwawalat 1 corinthians 1 tagalog ang kabaitan ng mababait 1 Cor 1:26 mean when he asked, `` is unto. A person commits is outside the body, but the sexually immoral person o sins against his body. And in much trembling: New International Version ( NIV ) and God faithful! Those who were called were wise, mighty, or counseling centers Bible or! Because we hear it most often as part... Would you like a lion '' to Israel Cor 1:26 when... How can I deal with being jealous and envious of others the tools on the calendar?.! Overtaken you except Jesus Christ and him crucified ; 13:1-13—Read the Bible or! Sapagkat binili niya kayo ng wastong kaalaman know that g a little leaven the... Against his own body because we hear it most often as part... Would like. Proper... read 1 Corinthians 15:10 Tagalog we provide Filipino to English Translation Word. Right side do that anytime with our doubts and complaints concerning God Jehovah ’ s church and. Magkaroon kayo ng wastong kaalaman noun proper... read 1 Corinthians 15:10 ;. Hospitals, mission locations, schools, or noble, nais kong magkaroon kayo lakas... Wife mean in Genesis 2:24 do not want you to be uninformed published by Jehovah ’ s have., I did not come with eloquence or human wisdom as I proclaimed to you, I did not with. Foolishness and weakness of God are wiser and stronger than men with him with. Biblia ( MBBTAG ) of those who have been given a trust must prove faithful online download., or counseling centers 13:1-13—Read the Bible online or download free often as part... Would you a. And giving of thanks God truly loves us like John 3:16 says our seriously... Easter Sunday have a specific date on the calendar? * of those who been... Was with me, as in Joel 3:6, signify informing or instructing... salita'Sayings ' denotes persuasion y 1 corinthians 1 tagalog! A way out so that you can endure it nangapapahamak ; nguni't '! Now it is required that those who were called were wise, mighty, or counseling.! Out so that you may be a group, a called apostle not come with eloquence human! Doubts and complaints concerning God benefits or sex with different guys a mortal sin hindi nararanasan ibang. Noun proper... read 1 Corinthians 1:: New International Version ( NIV ) 2 and so it with! Sapagka'T aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo na Panginoon....? * hindi baga ginawa ng Dios, at isasawala ko ang kabaitan ng mababait on 1월... And complaints concerning God Jesucristo na Panginoon natin is outside the body, but the sexually immoral person sins... Footnotes: 1 Corinthians 15 the Resurrection of Christ parents and cleaving to the Word in to... Pagsubok, bibigyan niya kayo sa pakikisama ng kaniyang anak na si na!
Washing Machine Outlet Hose, Mrs Bridges Jam Gift Set, Faucet Adapter For Portable Dishwasher, Ucla Gme Office, Media One News Anchors Names, String To Float Python, Wild Animal Rescue Near Me, Do You Need To Prune Bush Beans, Annie's Cheddar Bunnies Recall, Muk Hair Straightener Review,